Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving voor een les, cursus of workshop is pas geldig na betaling op  IBAN NL48 RABO 0189 5408 77 ten name van Oerkrachten.

2. Bij te late betaling wordt een herinnering gestuurd, die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Daarna worden 10% administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventuele bijkomende incassokosten voor rekening van de deelnemer / opdrachtgever.

3. Het niet volgen van lessen of workshops valt onder de eigen verantwoordelijkheid en geeft geen recht op restitutie. Wel is het mogelijk om in overleg een les in een andere lesgroep in te halen.

4. Indien een les uitvalt zal deze worden ingehaald op de geplande reservedatum. Bij overmachtsituaties (zoals Corona-crisis) zal naar een zo goed mogelijke oplossing gezocht worden.

5. Wanneer sprake is van incompatibiliteit van de deelnemer in relatie tot de lessen, behoudt Oerkrachten zich het recht voor deelname van de ingeschreven deelnemer te beëindigen met restitutie van de resterende lessen.

6. Oerkrachten is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Overleg bij twijfel altijd met je arts en/of behandelaar.

7. Oerkrachten behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een cursus te annuleren of staken. In overleg met deelnemers zal worden gezocht naar een passend alternatief zoals instromen in een andere lesgroep, omzetten in privélessen of restitutie voor de lessen die niet gegeven hebben kunnen worden.